PIE TO U Logo

by admin พฤศจิกายน 29, 2013

เส้นทางของโลโก้กระต่ายน้อย Pie To U ก่อนจะมาเป็นกระต่ายน้อยของเราทีมงานได้แนวคิดจากคุณลูกค้าพอดีคุณลูกค้าชอบเลี้ยงกระต่ายและเกิดปีกระต่าย คุณลูกค้าของเราเล่าว่าอยากให้ร้านดูอบอุ่นประหนึ่งมีความสุขเวลาได้นั้งดูลูกค้าในร้าน ทาน Pie ที่อบสดใหม่ทุกวันอย่างมีความสุข ทีมงานจึงได้ไอเดียว่าต้องออกแบบกระน้อยตัวสีเหลือง เหมือน Pie อบใหม่ๆ ใช้ลายเส้นตัวเขียนเรียบง่าย จึงเป็นที่มาของพายกระต่ายน้อยของเราครับ

 

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles